thiet ke noi that chung cu | chung cu ct3 tay nam linh dam

Loading...

Tìm kiếm

 
Tin tức
Thống kê

Tổng số người truy cập: 1192368

Số trang được xem:1396838

Số người online:15

Máy XQ tăng sáng ngày nay hầu như thay thế dần các kiểu XQ thường qui để nâng cao chất lượng điều trị và tránh tác động bởi tia X vơi nhân viên y tế. Bên cạnh đó việc kết nối với một trạm lưu trữ kết quả thăm khám và một hệ thống in phim số hoá chp phép nâng cao khả năng tuyệt vời của máy.Siemens cho ra đời rất nhiều chủng loại XQ TSTH thường và cả số hoá, chất lượng hàng đầu thế giới, được các nhà khoa học trong ngành X Quang đánh giá rất cao.

Dưới đây là cấu hình của hệ thống chụp X - Quang tăng sáng truyền hình R100 do Siemens sản xuất

 

 

Cấu hình heä thoáng chuïp X-quang taêng saùng truyeàn hình cuûa Siemens

 

I. LYÙ LÒCH THIEÁT BÒ

 

Teân thieát bò: SIEMENS AXIOM ICONOS R100

 

Kieåu thieát bò: Maùy chuïp X-quang taêng saùng truyeàn hình

 

Nôi xuaát xöôûng: Coäng hoøa Lieân bang Ñöùc

 

Tieâu chuaån chaát löôïng: CE, ISO, FDA

 

Haõng saûn xuaát: SIEMENS AG, MEDICAL SOLUTIONS

 

Naêm xuaát xöôûng: 2007 (theo ñôn ñaët haøng)

 

Tieâu chuaån an toaøn: ñaùp öùng taát caû caùc tieâu chuaån an toaøn cuûa chaâu AÂu vaø theá giôùi:

Soá TT

Diễn giải

Xuaát xöù

Soá löôïng

 

HEÄ MAÙY SIEMENS AXIOM ICONOS R100, goàm

Ñöùc

1heä

 

1

Maùy neàn AXIOM Iconos R100

· Heä thoáng AXIOM Iconos R100 chuïp chieáu vôùi boùng treân baøn vôùi ñoä nghieâng baøn +90°/-17°

· Maët baøn dòch chuyeån doïc vaø ngang

· Coät gaén boùng, SID coù theå thay ñoåi 115cm/150cm.

· Boùng taêng saùng SIRECON 23HDR

· Heä thoáng TV VIDEOMED DIC vôùi CCD sensor

· Boä neùn baèng moâ tô

· Ñieàu khieån baèng phím sôø ñieàu khieån heä thoáng

1

 

2

Tuû ñieän Polydoros SX 65 vôùi boùng X-quang OPTITOP 150/40/80 HC - 100

· Coâng suaát tuû ñieän: 65kW

· Theá chuïp: 40kV ñeán 150kV

· Ñieàu khieån chuïp töï ñoäng

· Kích thöôùc tieâu ñieåm boùng: 0.6/1.0 (IEC 336)

· Anode quay vôùi dung löôïng nhieät: 783kHU

1

 

3

Maøn hình cho phoøng chuïp 17"

1

 

4

Maøn hình cho phoøng ñieàu khieån 17"

1

 

5

Giaù ñôõ cassette, chuïp ngang

1

 

6

Baøn ñaïp chaân ñieàu khieån soi, chuïp

1

 

7

Boä noäi ñaøm - Intercom system

1

 

8

AÙo chì - Coat Apron 640/035/025/100-S

1

 

9

Kính chì cho phoøng ñieàu khieån, kích thöôùc 0.8 x 0.6m

1